Rezerwacja internetowa niedostępna.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych-- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gorlicki mający siedzibę w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice, tel. 0 18 35 48 701, adres e-mail: starostwo@powiatgorlicki.pl. Przetwarzanie danych następuje w celach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W każdej chwili Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia przez kontakt: iod@powiatgorlicki.pl oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem e-maila są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Podane w treści maila Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone.